Wedstrijdreglement Alcatraz | Mercedes-Benz Trucks

Mercedes-Benz Trucks Mercedes-Benz Trucks

Wedstrijdreglement

  Artikel 1: De wedstrijd en het wedstrijdreglement

  Dit wedstrijdreglement is van toepassing op online wedstrijd, (hierna genoemd de “Wedstrijd”) en wordt georganiseerd door Daimler Truck Belgium Luxembourg NV, (hierna “DT BeLux” genoemd), met maatschappelijke zetel te Tollaan 68, 1200 Brussel, België, en met ondernemingsnummer BE 0700.583.389.

  Deze Wedstrijd geldt zonder enige aankoopverplichting.

  Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud van alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud en alle beslissingen die DT BeLux zou kunnen nemen om het goede verloop van de actie te verzekeren.

  Artikel 2: Deelnemingstermijn

  Deelnemen aan de Wedstrijd kan vanaf 1 juli 2023. om 9u tot en met 30 juli 2023 om 17u. Laattijdige of onvolledige inzendingen/deelnames worden niet meer in aanmerking genomen.

  Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

  De Wedstrijd staat open voor iedereen die in België is gedomicilieerd, met uitzondering van het personeel van DT BeLux of met DT BeLux gerelateerde bedrijven en van hun publicitaire raadgevers, alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.

  Elke persoon kan slechts één maal deelnemen. Bij meerdere deelnames wordt enkel de eerst ontvangen deelname in aanmerking genomen, onverminderd het recht van DT BeLux om toepassing te maken van artikel 4.

  Artikel 4: Uitsluiting

  In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DT BeLux zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en/of andere wedstrijden van DT BeLux uit te sluiten. Deze uitsluiting geldt onverminderd het recht voor DT BeLux om eventuele schade te verhalen op de betrokken deelnemer(s).

  Artikel 5: Prijzen

  De te winnen prijs is één toegangsticket voor het Alcatraz-festival op 12 augustus.

  Deze prijs is in geen geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

  Artikel 6: Verloop van de Wedstrijd

  Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer de volgende stappen volgen:

  ……………………

  De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. Hiervoor zal het e-mailadres worden gebruikt dat door de deelnemers in kwestie werd meegedeeld. Over de Wedstrijd wordt geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon, noch per e-mail en dit zonder dat het stilzwijgen van DT BeLux beschouwd kan worden als een aanvaarding van het standpunt geuit door de deelnemer.

  Artikel 7. Identificatie van de winnaar

  Iedere deelnemer moet zich identificeren. Bij deelname aan de Wedstrijd dient hij daarom zijn contactgegevens (naam, voornaam, bedrijf, geldig e-mailadres en gsm-nummer) door te geven via het wedstrijdformulier.

  De bij deelname opgegeven persoonsgegevens bepalen exclusief en onveranderlijk wie de handelingen van deelname verricht heeft en desgevallend de identiteit van de rechtmatige winnaar.

  DT BeLux zal de prijs enkel en alleen overhandigen aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document houdende adresgegevens. Elke twijfel of anomalie aangaande de identiteit van de winnaar zal leiden tot uitsluiting van deelname en/of intrekking van de prijs, zonder dat ter zake enige compensatie kan geëist worden door de betrokken deelnemer.

  Artikel 8: Aansprakelijkheid

  DT BeLux behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend, in geval van onvoorziene omstandigheden, wijziging van de wet of na beslissing van de bevoegde FOD. Indien een dergelijke wijziging, uitstelling, inkorting of annulatie doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

  Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

  Behoudens haar grove of opzettelijke fout kunnen noch DT BeLux, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 1. gebreken bij transmissies via het internet;
 2. slecht functioneren van het internet of de gebruikte software of van het mobiele netwerk;
 3. de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
 4. om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
 5. DT BeLux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de website. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma’s op zijn computer te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website en de deelname aan de Wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

  DT BeLux kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als deze Wedstrijd gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.

  DT BeLux geeft geen persoonlijke garantie voor de te winnen prijs. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van die prijs of voortkomend uit de relatie tussen de winnaar en de vennootschappen die de prijs leveren, moeten rechtstreeks aan de fabrikant of leverancier gemeld worden en dus in geen geval aan DT BeLux. De winnaar neemt daarenboven, op zijn kosten, alle nuttige of noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik er van.

  DT BeLux wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid hieromtrent, behalve voor de grove of opzettelijke fout vanwege DT BeLux.

  Over de vragen en de antwoorden van de Wedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard.

  Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch DT BeLux, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijs.

  Artikel 9. Privacy en recht op afbeelding

  De persoonsgegevens die door de deelnemer in het kader van deze Wedstrijd aan DT BeLux worden meegedeeld, zijn onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679) , de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle andere Belgische regelgeving ter uitvoering van de AVG.

  Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan deze Wedstrijd en indien nodig, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van politie of gerechtelijke autoriteiten.

  Voor meer informatie over het beleid van DT BeLux met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u de privacy policy raadplegen via https://www.mercedes-benz-trucks.com/nl_BL/privacy-statement.popup.html. Mocht u hier nog verdere vragen over hebben, kunt u DT BeLux steeds bereiken via dataprivacy_be@daimlertruck.com.

  Elke deelnemer gaat er door zijn deelname mee akkoord dat wanneer hij zou winnen, desgevallend zijn naam, eventueel beeldmateriaal en het betreffende scenario kunnen worden geafficheerd op de website en social media van DT BeLux. Desgevallend, zal de winnende deelnemer hier voorafgaand over op de hoogte gebracht worden.

  Artikel 10. Geschillen

  Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

  Geschillen zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbank van Brussel.

  © Daimler Truck Belgium Luxemburg SA

We use cookies
We use cookies on this website to monitor user activity via Google Analytics. By accepting you agree to this.
More info